skip to Main Content

14 divljerastućih orhideja prisutno na području Parka prirode Hutovo blato

U sklopu projekta “Inventarizacija i georeferenciranje vrsta i staništa divljih orhideja na području Parka prirode Hutovo blato“, kojeg posljednih deset mjeseci provodi udruga „Bijeli bor“, utvrđeno je prisustvo 14 divljerastućih orhideja iz 6 rodova.

Najbrojniji rod je rod Anacamptis Rich., u okviru kojeg je konstatovano pet vrsta: Anacamptis coriophora (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, Anacamptis morio (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase, Anacamptis palustris (Jacq.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase, Lindleyana i Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.

 „Na osnovu izvršene fitogegografske analize divljerastućih orhideja na području PP Hutovo blato, evidentrano je da su najvećim dijelom zastupljene vrste sa mediteransko-submediteranskim areal tipom, što je i logično s obzirom da dato područje pripada mediteranskom regionu. Manji broj vrsta pripada evrozazijskom, srednjeevropskom i južnoevropsko planinskom areal tipu. Najveći broj divljerastućih orhideja registrovan je na EUNIST tipu staništa D – područja močvarnih, tresavskih i ritskih staništa“, ističe glavni znanstveni suradnik na projektu mr.sc. Aldin Boškailo.

Iz udruge ističu kako se od ukupnog broja konstatovanih vrsta, na Crvenoj listi nalaze 4 vrste, od čega se jedna nalazi u kategoriji EN – ugrožena vrsta Spiranthes spiralis (L.) Chevall., a jedna u kateogoriji CR – kritično ugrožena vrsta Orchis spitzelii Saut. ex W.D.J. Koch. Na globalnoj razini IUCN listi se nalazi 5 vrsta orhideja, s najvećim brojem vrsta u kategoriji LC – najmanje zabrinjavajuća vrsta. Na Crvenoj listi vaskularne flore Evrope nalazi se 13 vrsta orhideja iz kategorija LC – najmanje zabrinjavajuća vrsta, NT – gotovo ugrožena vrsta i DD – nedovoljno poznata vrsta. Sve divljerastuće orhideje PP Hutovo blato su zaštićene Konvencijom o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES) i nalaze se u Dodatku II, koji podrazumjeva vrste kojima trenutno ne prijeti opasnost od istrebljenja i čija trgovina mora biti kontrolisana. Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. je jedina divljerastuća orhideja Parka prirode Hutovo blato koja se nalazi na listi Konvencije o zaštiti evropskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija), i to u okviru Rezolucije br. 6, koja podrazumjeva biljne vrste koje zahtjevaju posebne mjere očuvanja njihovih staništa. Također, ona je jedina divljerastuća vrsta orhideja Parka prirode Hutovo blato koja se nalazi na listi Direktive o staništima, u okviru dodatka II (biljne vrste od zajedničkog interesa čije očuvanje zahtjeva proglašenje posebno zaštićenih područja) i IV (biljne vrste od zajedničkog interesa kojima je potrebna stroga zaštita). A ona se jedina od svih konstatovanih divljerastućih orhideja PP Hutovo blato zaštićena Uredbom o zaštiti divlje faune i flore i regulisanju njihove trgovine. Vrsta je uključena u Dodatak B, koji podrazumjeva vrste iz Dodatka II CITES Konvencije, osim vrsta za koje je Evropska Unija zatražila izuzeće.

 „Orhideje predstavljaju jedno od najlješih i najugroženijih skupina na planeti Zemlji. Estetski značaj ovih biljaka je, pored ostalih, jedan od uzroka njihove eksploatacije od strane ljudi, također ugroženi su i zbog klimatskih promjena, te narušavanja prirodnog staništa. Prostor Parka prirode Hutovo blato predstavlja pravi prirodni dragulj gdje egzistiraju, gdje svoje utočište i mir pronalaze mnogobrojne biljne i životinjske vrste. Kroz ovaj projekat doprinjelo se upoznavanje trenutnog diverziteta porodice Orhidaceae na području PP Hutovo blato, budući da prema dostupnim literaturnim podacima, ova istraživanja na datom području do sada nisu vršena. Također, dati rezultati će imati znatnu korist pri reviziji Crvene liste flore FBiH, te izradi lokalnih ekoloških planova upravljanja“ ističe Boškailo.

Rezultati istraživanja sumirani su u elaboratu kojeg su članovi ekspertnog tima predstavili na završnoj radionici. Projekt “Inventarizacija i georeferenciranje vrsta i staništa divljih orhideja na području Parka prirode Hutovo blato“ sufinancirao je Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH na osnovu provedenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2021. godinu.

Projekt sufinancira

Projekt provodi

Back To Top