Skip to content

Na temelju članka 12. Odluke o načinu upravljanja Javnim poduzećem “Park prirode Hutovo blato” d.o.o. Čapljina (“Narodne novine HNŽ” broj: 2/06), Nadzor­ni odbor Javnog poduzeća “Park prirode Hutovo blato” d.o.o. Čapljina na IV sjednici održanoj dana 17. 9. 2007. donosi:

Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode Hutovo blato

Članak 1.

Ovim Pravilnikom osigurava se zaštita Parka prirode Hutovo Blato (u daljnjem tekstu Park prirode) kao osobito vrijednog močvarnog područja od povijesnog, kulturnog, estetskog i turističko-rekreativnog značaja.

Članak 2.

Zaposlenici Javnog poduzeća “Park prirode Hutovo blato” (u daljnjem tekstu: Javno poduzeće), stanovnici Parka prirode, vlasnici i ovlaštenici prava na nekretninama, te pravne i fizičke osobe koje na području Parka prirode obavljaju dopuštenu djelatnost i posjetitelji Parka prirode dužni su se pridržavati odredaba ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Javno poduzeće je dužno skrbiti o zaštiti, održavanju i promicanju Parka prirode.

Javno poduzeće upravlja područjem Parka prirode na temelju programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode sukladno zakonu i ovom Pravilniku.

Članak 4.

Na području Parka prirode zabranjene su radnje koje mogu prouzročiti promjene ili oštećenja na ovom zaštićenim području Hercegovačko-neretvanske županije (u daljnjem tekstu Županija), te radnje koje mijenjaju prirod­ni izgled i narušavanje geološke, hidrografske, geomorfološke i druge pejzažne vrijednosti Parka prirode, poput izgradnje objekata, putova, dalekovoda, nasipa, kopanje novih kanala i slično.

Članak 5.

Iznimno, uz suglasnost Javnog poduzeća Parka pri­rode dozvoljena je izgradnja objekata, i rekonstrukcija i adaptacija postojećih objekata, koji služe zaštiti, očuvanju i održivom razvoju Parka prirode, promicanju Parka pri­rode u edukativne i znanstvene svrhe, odnosno koje ne ugrožavaju prirodne i pejzažne vrijednosti Parka prirode.

Posebne uvjete zaštite prirode za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju objekata utvrđuje Ministarstvo.

Javno poduzeće obvezno je prije izdavanja suglasnosti pribaviti posebne uvjete zaštite prirode od Ministarstva.

Odredbe ovog Članka odnose se i na postavljanje privremenih objekata u Parku prirode.

Članak 6.

Na području Parka prirode zabranjuju se svi hidromeliorativni radovi koji mijenjaju ili narušavaju prirodni vodni režim ili mijenjaju vodotoke u Parku prirode.

Čišćenje i održavanje jezera, protočnosti kanala i pri­rodnih vodotoka može se izvoditi radi očuvanja prirodnog vodenog režima Parka prirode uz uvjete zaštite prirode i dozvolu Ministarstva.

Članak 7.

Iznimno, na temelju znanstvene studije o opravdanosti i posebnih uvjeta o zaštiti prirode koje utvrđuje Ministarstvo, dozvoljeni su hidromeliorativni radovi, odnosno zahvati, ako služe za očuvanje i promicanje očuvanja pri­rodnog vodnog režima Parka prirode, te kretanje i mrijest ribe.

Članak 8.

Na području Parka prirode zabranjuje se upuštanje vode lošije kvalitete, a posebno onečišćenje industrijskom vodom i vodom iz kućanstava.

Članak 9.

Zabranjeno je na području Parka prirode vađenje mineralnih sirovina ili bilo koja druga eksploatacija prirodnih izvora ili mijenjanje prirodnog pejzaža.

Iznimno, uz dozvolu Javnog poduzeća i uvjete zaštite prirode koje utvrđuje Ministarstvo dozvoljeno je vađenje manjih količina mineralnih sirovina u cilju održavanja ili unapređenja Parka prirode.

Članak 10.

Zabranjena je svaka radnja koja utječe na onečišćenje vode, tla, zraka, a osobito:

 • odlaganje industrijskog, kućnog, građevinskog i drugog otpada
 • ispuštanje tekućina i uporaba kemijskih sred­stava kojima se može ugroziti izvornost biljnog i životinjskog svijeta, odnosno onečistiti voda, tlo i zrak

Članak 11.

Na području Parka prirode zabranjeno je rastjerivanje, proganjanje, uznemiravanje, hvatanje, ozljeđivanje i ubijanje životinjskih vrsta. Osobitu zaštitu uživaju ptice.

Tijekom cijele godine zabranjeno je u Parku prirode loviti, hvatati i uznemirivati ptice.

Članak 12.

Zabranjuje se unošenje i puštanje u Park prirode stranih (alohtonih), hibridnih i kloniranih životinjskih vrsta.

Javno poduzeće će u cilju zaštite autohtonih i endemičnih vrsta riba i očuvanja biotaznolikosti uopće donijeti Program iskorjenjivanja unesenih vrsta riba.

Članak 13.

Na području Parka prirode zabranjeno je sakupljanje žaba, puževa i pijavica. Iznimno zoniranjem područja, Javno poduzeće može odobriti sakupljanje konzumnih žaba na posebnim revirima.

 1. LOV

Članak 14.

Na temelju znanstvene studije, Ministarstvo može dozvoliti trofejni lov na divlju svinju.

Uz dozvolu iz stavka 1 ovog članka, Ministarstvo utvrđuje uvjete zaštite prirode.

Članak 15.

Uz dozvolu Ministarstva, dozvoljeno je lovljenje životinjskih vrsta u svrhu znanstvenog proučavanja, radi provođenja sanitarnih mjera, te uspostavljanja prirodne ravnoteže.

Članak 16.

Ovlaštenici prava lova izvan granica Parka prirode moraju organizirati lov tako da olovna sačma ne pada u Park prirode, a osobito na područje Deranskog (Gornjeg) Blata te na vlažna staništa Parka prirode.

Članak 17.

Vatreno oružje mogu nositi samo službene i ovlaštene osobe sukladno zakonu, te lovci na dijelovima lovišta koje im pripada. Lov je zabranjen za vrijeme lovostaja.

 2. RIBOLOV

Članak 18.

Na području Gornjeg Blata zabranjen je ribolov. Zabrana ribolova odnosi se na pribrdska jezera (Jelim, Drijen, Orah, Radanovac i Babino oko), brze potoke (Londža, Jelimska jaruga i Jelimska rječina, Šarčevac i Merdžanovac) i ostale manje jaruge.

Članak 19.

U Parku prirode osim područja iz članka 18. ovog Zakona dozvoljen je tradicionalni i sportsko-rekreacijski ribolov.

Članak 20.

Tradicionalni ribolov može se obavljali na području Parka prirode u zonama koje odredi Javno poduzeće na temelju godišnjeg plana Javnog poduzeća za izvođenje tradicionalnog ribolova.

Članak 21.

U tradicionalnom ribolovu mogu se koristiti trate, vrške cijele godine i odgovarajuće mreže od 1. listopada do 31. prosinca.

Članak 22.

Ribolov je zabranjen za vrijeme lovostaja.

Članak 23.

Za godišnju dozvolu za tradicionalni ribolov plaća se naknada Javnom poduzeću.

Članak 24.

Posjetitelji Parka prirode mogu obavljati sportsko-re­kreacijski ribolov uz godišnju ili dnevnu dozvolu, naknada se plaća J. P. Park prirode „Hutovo blato”.

Članak 25.

Sportsko-rekreacijski ribolov u Parku prirode obavlja se na mjestima koja odredi Javno poduzeće posebnim ak­tom o načinu i uvjetima ribolova u Parku prirode.

Članak 26.

Način ribolova uskladit će se s potrebom zaštite ptica i drugih životinja.

Članak 27.

Radi održivog razvoja u Parku prirode, osim područja iz članka 18. ovoga Zakona može se obavljati djelatnost uzgoja ribe u ribnjacima. Posebne uvjete zaštite prirode za obavljanje djelatnosti uzgoja ribe u ribnjacima na području Hutova Blata utvrđuje Ministarstvo.

Članak 28.

Na području Parka prirode zabranjeno je branje, sakupljanje, uklanjanje sa staništa i oštećivanje biljaka, a osobito ugroženih, rijetkih i osjetljivih vrsta.

Članak 29.

Na području Parka prirode zabranjena je sječa trske i košenje trave. Stroga zabrana radnji iz stavka 1. ovog članka važi u razdoblju od 1. ožujka do 31. lipnja.

Članak 30.

Iznimno od odredbi članka 29. u cilju zaštite od požara, Javno poduzeće dužno je osigurati košenje trave, prosjeka i putova, na temelju godišnjeg plana rada.

Članak 31.

Na području Parka prirode zabranjena je sječa šume, prirodnih šumskih sastojina, i prirodnih vrsta drveća i grmlja kao i uklanjanja starih srušenih autohtonih stabala.

Članak 32.

Iznimno od odredbi članka 31. dozvoljena je sanitarna sječa, ako služi očuvanju i promicanju prirodnih biljnih i životinjskih zajednica Parka prirode.

Članak 33.

Sanitarna sječa, sječa uzgojnog karaktera, uklanjanje stranih alohtonih vrsta drveća na području Parka prirode, kao i pošumljavanje autohtonih vrsta drveća, Javno poduzeće može obavljati u skladu s uvjetima zaštite prirode koje utvrđuje Ministarstvo.

Članak 34.

Javno poduzeće može osigurati pošumljavanje au­tohtonih vrsta drveća u cilju razvoja prirodne vegetacije, sukladno uvjetima zaštite prirode koje utvrđuje Ministarstvo.

Ponovno unošenje nestalih biljnih vrsta u prirodi na cjelokupnom prostoru Parka prirode može se obavljati uz dozvolu Javnog poduzeća uz uvjete zaštite prirode utvrđene od Ministarstva.

Članak 35.

Sanitarnu sječu, uklanjanje i sječu stranih (alohtonih) vrsta drveća organizira Javno poduzeće tijekom zimskog perioda. Zabranjena je sječa, te druge šumske aktivnosti i radnje tijekom vegetacijske sezone, a posebno u vrijeme gniježđenja ptica.

Članak 36.

Na području Parka prirode zabranjeno je branje, sječa i oštećenje biljnog pokrova osim na postojećim poljoprivrednim i pašnjačkim površinama.

Članak 37.

Uz suglasnost Ministarstva, Uprava Parka prirode donosi poseban akt o označavanju unutar Parka prirode.

Članak 38.

Obvezno je označavanje na lokalnom jeziku te na engleskom jeziku.

Članak 39.

Granice Parka prirode označavaju se s tablama s natpisom “PARK PRIRODE HUTOVO BLATO”. Table se postavljaju obvezno na ulazu u Park prirode i na mjestima gdje su drugi ulazi u Park prirode kao i na mjestima gdje prometnice ulaze u park prirode, gdje ceste čine granicu tog zaštićenog područja. U šumskim i drugim predjelima granica se označava uobičajenom šumskom oznakom na stablima ili na drugi prikladan način.

Javno poduzeće obvezno je označiti staništa ptica, te mjesta endemičnih vrsta riba.

Članak 40.

Obvezno je obilježavanje plovnih staza i putova u Parku prirode, te postavljanje oznaka smjera kretanja plovila na vidnim mjestima.

Članak 41.

Protupožarnu zaštitu provodi Javno poduzeće, te u tom cilju organizira i osigurava:

 • promatranje i dojavljivanje, koje obavljaju djelatnici Javnog poduzeća
 • stalnu prohodnost putova i staza
 • ispravnost uređaja za zaštitu od požara
 • zabranu korištenja vatre izvan naselja i mjesta koja su posebno označena i određena za te namjene.

Mjere protupožarne zaštite na području Parka prirode dužne su provoditi i primjenjivati sve pravne i fizičke osobe u Parku prirode.

Članak 42.

Park prirode, kao područje od posebne prirodne i znanstvene vrijednosti namijenjen je znanstvenom istraživanju. Sva znanstvena istraživanja moraju imati suglasnost Javnog poduzeća.

Članak 43.

Za istraživanje zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta mora se pribaviti dozvola Ministarstva.

Članak 44.

Javno poduzeće ima pravo prekinuti istraživanja u slučaju da se istraživači ne pridržavaju uvjeta istraživanja određenih od Ministarstva ili posebno dogovorenih s Javnim poduzećem o načinu i vremenu istraživanja, te ako istraživači nanose štetu Parku prirode.

Članak 45.

Stalni privez mogu imati samo službena plovila Jav­nog poduzeća. Javno poduzeće uz uvjete zaštite prirode koje odredi Ministarstvo može dozvoliti stalni privez plovila drugih fizičkih i pravnih osoba.

Članak 46.

Plovila se na plovnim stazama i putovima unutar Par­ka mogu kretati brzinom koja neće dovesti u opasanost sigurnost posjetitelja i njihove imovine.

Članak 47.

Svi plovni objekti koji se nalaze u Parku prirode moraju biti registrirani, a korisnici plovnih objekata moraju posjedovati odobrenje Javnog poduzeća za kretanje plovnim, stazama i putovima unutar Parka.

Članak 48.

Djelatnici koji upravljaju plovnim objektima moraju imati odgovarajuću plovnu dozvolu izdanu od nadležnih institucija.

Članak 49.

Ronjenje na dah i uporaba ronilačke opreme s komprimiranim zrakom ili drugom mješavinom plina nije dozvoljena na području Parka prirode osim za znanstveno-stručna istraživanja.

Članak 50.

Park prirode kao područje s naglašenim estetskim, turističkim i rekreativnim vrijednostima namijenjen je posjećivanju. Način i vrijeme posjeta određuje Javno poduzeće svojom Odlukom.

Članak 51.

Boravak i noćenje posjetitelja na području Parka pri­rode dozvoljen je u objektima predviđenim za te namjene. Mjesta za boravak i noćenje gostiju određuje Javno poduzeće.

Članak 52.

Na području Parka prirode kampiranje je dozvoljeno samo na mjestima koja su određena za tu namjenu.

Članak 53.

Zabranjeno je loženje vatre izvan naselja i na mjestima koja nisu posebno označena za tu namjenu.

Članak 54.

Zabranjeno je kretanje posjetitelja izvan područja namjenjenih razgledavanju i posjećivanju.

Članak 55.

Kretanje pasa dozvoljeno je samo na šetnim stazama uz pratnju vlasnika uz obvezno nošenje brnjice.

Članak 56.

U Parku prirode dozvoljene su aktivnosti, odnosno obavljanje djelatnosti koje ne ugrožavaju vrijednosti, zna­čaj i ulogu Parka prirode, a služe održivom razvoju. Djelatnosti iz stavka 1. ovog članka mogu se obavljati uz uvjete zaštite prirode koje utvrđuje Ministarstvo.

Članak 57.

Djelatnosti koje služe zaštiti Parka prirode, njegovom održivom razvoju i promicanju mogu se ustupiti drugim pravnim i fizičkim osobama.

Članak 58.

Ustupanje obavljanja djelatnosti iz članka 57. ovoga Pravilnika vrši se na temelju zakona o koncesijama, uz prethodno dobivene uvjete zaštite prirode za obavljanje djelatnosti koje utvrđuje Ministarstvo.

Članak 59.

Odluku o ustupanju djelatnosti iz članka 57. ovog Pravilnika donosi Uprava Parka prirode uz suglasnost Ministarstva.

Članak 60.

Izbor pravne i fizičke osobe za obavljanje djelatnosti obavlja Nadzorni odbor J. P. kojeg imenuje Vlada Hercegovačko-neretvanske županije, odnosno Skupština Društva i sukladno zakonu.

Članak 61.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost na području Parka prirode dužne su postupati sukladno zakonu, provedbenim propisima i ugovoru u uređenju međusobnih odnosa.

Članak 62.

Odobrenje za obavljanje djelatnosti u parku prirode izdaje Javno poduzeće.

Za odobrenje iz stavka 1. ovog članka plaća se naknada.

Sredstva naknade za obavljanje djelatnosti u Parku prirode su namjenska sredstva i koriste se za zaštitu, pro­micanje i očuvanje Parka prirode.

Članak 63.

S pravnim osobama koje obavljaju djelatnost na području Parka prirode, a koje koriste prirodna dobra (vode, šume i poljoprivredno zemljište), ugovorom između Javnog poduzeća i tih pravnih osoba, reguliraju se međusobna prava i obveze.

Članak 64.

Nadzor nad provođenjem ovoga Pravilnika obavlja Javno poduzeće te nadležna tijela županijske uprave u sklopu svoje nadležnosti.

Članak 65.

Neposrednu zaštitu u Parku prirode obavljaju nadzor­nici.

Članak 66.

Nadzornik Parka prirode ima službenu iskaznicu.

Službenom iskaznicom dokazuje se službeno svojstvo, identitet i ovlasti nadzornika.

Oblik i veličinu iskaznice utvrđuje Javno poduzeće posebnim aktom.

Članak 67.

O izdanim Službenim iskaznicama Javno poduzeće vodi evidenciju.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka vodi se u upisniku Javnog poduzeća koji sadrži: ime i prezime nadzornika kojemu je izdana Službena iskaznica, evidencijski broj Službene iskaznice, datum izdavanja Službene iskaznice, te odjeljak za napomenu.

Nadzornik koji izgubi Službenu iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje dužan je o tome izvijestiti direktora Javnog poduzeća.

Nova Službena iskaznica izdat će se nadzorniku nakon što je gubitak, odnosno nestanak Službene iskaznice nadzornik prijavio direktoru Javnog poduzeća.

Nadzorniku kojemu prestaje radni odnos u Javnom poduzeću, ili koji bude razriješen dužnosti nadzornika, dužan je nakon prestanka radnog odnosa, odnosno nakon razrješenja Službenu iskaznicu predati direktoru Javnog poduzeća.

Članak 68.

Nadzornik Parka prirode ima propisanu odoru na kojoj je znak Parka prirode. Izgled i boju odore i znaka propisuje Javno poduzeće.

Članak 69.

Nadzornik Parka prirode smije za vrijeme obavljanja službe nositi oružje.

Vrstu, uvjete i vrijeme nošenja oružja za vrijeme obavljanja službe određuje direktor Javnog poduzeća, u skladu sa zakonom.

Članak 70.

Ako se nadzorniku prilikom provođenja nadzora pruži fizički otpor, odnosno ako se takav otpor osnovano očekuje, nadzornik može zatražiti pomoć ovlaštenih službenih osoba nadležne policijske uprave.

Članak 71.

Nadzornik je u obavljanju nadzora odgovoran direktoru Javnog poduzeća i Ministarstvu ako propusti poduzeti, odnosno odrediti mjere ili radnje, koje je po zakonu ili ovom Pravilniku bio dužan poduzeti, odnosno odrediti ako prekorači svoje zakonom i ovim Pravilnikom utvrđene ovlasti, ako ne podnese prijavu, odnosno ne obavijesti direktora odnosno Ministarstvo, a po potrebi i drugo tijelo, o nedostacima koje je utvrdio u provođenju nadzora u Parku prirode.

Članak 72.

Protiv fizičke ili pravne osobe koja obavlja radnje protivne odredbama ovoga Pravilnika nadzornik Parka prirode, pored ovlaštenja iz članka 72. i 73. ovoga Pravilnika, ovlašten je podnijeti prekršajnu prijavu, te prijavu zbog privrednog prijestupa ili kaznenog djela.

Članak 73.

U obavljanju nadzora nadzornik Parka prirode ovlaštenje:

 • zatražiti od posjetitelja osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na temelju koje se može utvrditi identitet posjetitelja;
 • pregledati prtljagu i prijevozno sredstvo posjetitelja;
 • pregledati ulov i sredstva za lov i ribolov radi utvrđivanja da li je lov i ribolov obavljen u skladu s ovim Pravilnikom;
 • zatražiti predočenje odobrenja za obavljanje određene djelatnosti ili za kretanje po Parku prirode kada je to propisano ovim Pravilnikom;
 • pregledati osobu ako se osnovano sumnja da nosi oružje na području Parka prirode protivno odredbama ovoga Pravilnika;
 • poduzimati i druge radnje i mjere potrebne za provođenje reda u Parku prirode propisanog ovim Pravilnikom.

Članak 74.

Nadzornik Parka prirode ovlaštenje:

 • privremeno oduzeti ribolovni alat i oduzeti ulov ako je osoba zatečena u rekreacijskom ribolovu odnosno u tradicionalnom ribolovu bez dozvole;
 • privremeno oduzeti opremu ako je osoba zatečena u obavljanju nedopuštenih aktivnosti u Parku prirode tom opremom;
 • privremeno oduzeti oružje koje nosi osoba bez odobrenja, te ako je osoba zatečena u krivolovu;
 • oduzeti i drugi protupravno prisvojeni dio živog i neživog svijeta koji pripadaju Parku prirode, te privremeno oduzeti sredstva kojima je izvršena protupravno prisvajanje;
 • zabraniti prodaju robe koja se na području Parka prirode prodaje bez odobrenja Javnog poduzeća;
 • privremeno oduzeti robu koja se na području Parka prirode prodaje suprotno odredbama ovog Pravilnika;
 • zabraniti na licu mjesta plovidbu pravnoj ili fizičkoj osobi ako ne posjeduje propisano odobrenje;
 • zabraniti na licu mjesta obavljanje prijevozničke usluge, koje se obavljaju bez odobrenja Javnog poduzeća;
 • zabraniti na licu mjesta kopanje, odnosno odvoženje mineralnih sirovina, koje se obavlja suprotno odredbama ovog Pravilnika;
 • zabraniti na licu mjesta sječu šume, lov, ribolov i druge aktivnosti koje se obavljaju suprotno odredbama ovog Pravilnika;
 • narediti uklanjanje objekata koji su postavljeni bez odobrenja ili protivno odobrenju, odnosno suprotno odredbama ovoga Pravilnika;
 • narediti izvršenje obveze, ako u postupku kontrole utvrdi da se one obavljaju prema odredbama ovog Pravilnika;
 • zabraniti obavljanje radnji i djelatnosti koje se obavljaju suprotno odredbama ovoga Pravilnika;

Članak 75.

Ako fizičke ili pravne osobe ne postupe po rješenju nadzornika Parka prirode donesenom u obavljanju nadzora, nadzornik može, u opravdanim slučajevima i kada je to po prirodi obveze, narediti izvršenje obveze putem trećih osoba i u skladu sa zakonom provesti postupak naplate troškova od osobe koja je bila dužna postupiti po rješenju.

Članak 76.

Oružje, opremu ili alat utvrđen člankom 73. ovoga Pravilnika nadzornik može privremeno oduzeti, do donošenja rješenja o izvršenom prekršaju, presude o izvršenom privrednom prijestupu ili kaznenom djelu.

Iznimno, nadzornik može privremeno oduzeti i plovilo kada je osoba koja je vlasnik, ili koja upravlja plovilom, ponovno zatečena u izvršenju prekršaja.

O privremenom oduzimanju predmeta nadzornik iz­daje potvrdu s točno označenim oduzetim predmetima po vrsti i količini.

Javno poduzeće je dužno osigurati uvjete za održava­nje i čuvanje privremeno oduzetih predmeta.

Članak 77.

Ako nadzornik utvrdi da je povredom propisa učinjen prekršaj, odnosno privredni prijestup ili kazneno djelo, dužan je bez odgađanja, a najkasnije u roku 8 dana od dana sastavljanja zapisnika, podnijeti zahtjev za pokreta­nje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom sudu, odnosno prijavu za privredni prijestup ili kaznenu prijavu drugom nadležnom tijelu.

Uz zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno prijavu drugom nadležnom tijelu, prilaže se zapisnik o činjenicama utvrđenim prilikom obavljanja nadzora.

Članak 78.

U postupku provođenja nadzora kad nadzornik izriče upravnu mjeru donosi rješenje.

Žalba protiv rješenja o upravnoj mjeri može se izjaviti Ministarstvu.

Žalba se izjavljuje putem Javnog poduzeća.

Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

Članak 79.

Nadzornik je dužan rješenje iz članka 77. ovoga Pravilnika donijeti i dostaviti stranci bez odgađanja, a najkasnije u roku 8 dana od dana sastavljanja zapisnika.

Protiv rješenja nadzornika o određivanju upravne mjere stranka može u roku 8 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalbu Ministarstvu.

Ako nadzornik nađe da je podnijeta žalba dopuštena, pravovremena i izjavljena od ovlaštene osobe, a nije novim rješenjem zamijenio rješenje koje se žalbom pobija, dužan je u roku 3 dana od dana primitka, žalbu uputiti na rješavanje Ministarstvu.

Ministarstvo je dužno rješenje o žalbi donijeti i do­staviti stranci u roku 30 dana računajući od dana primitka uredno predane žalbe.

Članak 80.

Zaključak o dozvoli izvršenja rješenja nadzornik je dužan donijeti bez odgađanja, a najkasnije u roku 8 dana od dana kad je rješenje postalo izvršno.

Troškove izvršenja snosi stranka koja je bila dužna izvršiti upravnu mjeru.

Članak 81.

Na vođenje postupka u svezi izricanja upravnih mjera propisanih ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Članak 82.

Nadzornik je dužan voditi očevidnik o obavljenim pregledima i poduzetim mjerama. Način vođenja očevid- nika utvrđuje direktor Javnog poduzeća.

Članak 83.

Za prekršaje počinjene protivno odredbama ovog Pravilnika primjenjivati će se kaznene odredbe Zakona koji reguliraju oblasti navedene u Pravilniku, i to:

 • Zakon o zaštiti prirode (“Narodne novine HNŽ” broj:3/05),
 • Zakon o zaštiti okoliša (“Narodne novine HNŽ” broj: 7/04),
 • Zakon o slatkovodnom ribarstvu (“Službene novine F BiH”, broj: 6 4/04),
 • Zakon o lovstvu (“Službene novine FBiH” broj: 4/06), i dr.

Članak 84.

Prihodi ostvareni od naplate novčanih kazni na mjestu prekršaja prihodi su Javnog poduzeća i koriste se za zaštitu i promicanje Parka prirode.

Članak 85.

Javno poduzeće i direktor Javnog poduzeća donijeti će akte propisane ovim Pravilnikom, u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Javno poduzeće će u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika obaviti označavanje na području Parka prirode sukladno ovom Pravilniku.

Članak 86.

Tumačenje odredbi ovog Pravilnika daje Nadzorni odbor Javnog poduzeća.

Članak 87.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Narodnim novinama Hercegovačko-neretvanske županije”.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija/kanton
J.P. „PARK PRIRODE HUTOVO BLATO”
NADZORNI ODBOR

Broj. 70/09
Čapljina, 31. 12. 2009. godine

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Vjekoslav Tomić, dipl. ing. arh., v.r

Objavljeno u Narodnim novinama Hercegovačko-neretvanske županije br. 2/10.

Preuzmite Pravilnik
Preuzmite digitalni oblik Pravilnika
Back To Top