Skip to content

Javno poduzeće Park prirode Hutovo blato

Javne nabave

Javna nabava

Nabava goriva za period od 24 mjeseca

Datum: 13.4.2022. godine

Temeljem članka 70. Zakona o javnim nabavama (,,Službeni glasnik BiH”, broj 39/14) i članka 37. Statuta JP, a u svezi sa prijedlogom iz Zapisnika sa sastanka Povjerenstva za nabavu o pregledu, ocjeni ponuda sa prijedlogom odgovornoj osobi broj RV 5-7/22 od 12.04.2022. godine, donosi ODLUKU o izboru ponuditelja s najpovoljnom ponudom za nabavu robe: „Sukcesivna nabava goriva za 24 mjeseca“ putem Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda, tenderska dokumentacija br. RV 05/22 od 07.02.2022. god.

Javna nabava

Call for local open tender/Poziv za lokalni otvoreni tender

Datum: 7.1.2022. godine

Public company Nature Park Hutovo blato doo, within the Project Endemic patway- ePATH,  number HR-BA-ME 329,  intends to award a supply contract for Interpretation center equipment. The Project ePATH is co-financed through the Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro 2014-2020 /Javno poduzeće Park prirode “Hutovo blato” doo, u sklopu Projekta Putevi endema- ePATH, broj: HR-BA-ME 329, raspisuje poziv za dodjelu ugovora za opremanje interpretacijskog centra. Projekt je podržan kroz Interreg IPA Prekograničnu suradnju Hrvatske – Bosne I Hercegovine – Crne Gore 2014 – 2020.

Javna nabava putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponude

Nabavu građevinskih radova za uređenje biciklističke staze

Datum: 18.12.2019. godine

Odluka o izboru ponuditelja

Javna nabava putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponude

Sukcesivna nabava goriva za 24 mjeseca

Datum: 3.7.2018. godine

Odluka o izboru ponuditelja

Javna nabava putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponude

Čišćenje marine za plovila i plovnih putova

Datum: 15.6.2018. godine

Odluka o izboru ponuditelja

Javna nabava putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponude

Nabava pomoćnih alata za Amfibiju marke Truxor model DM 5000 sa uslugom montaže, puštanja u rad i obukoma na lokaciji ugovorenog tijela

Datum: 6.6.2018. godine

Odluka o izboru ponuditelja

Javna nabava putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponude

Sukcesivna nabava hrane za ptice i divlje životinje za 15 mjeseci

Datum: 16.4.2018. godine

Odluka o izboru ponuditelja

Javna nabava putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponude

Sukcesivna nabava goriva za 12 mjeseci

Datum: 5.6.2017. godine

Odluka o izboru ponuditelja

Obrazac praćenja realizacije ugovora - period 1.1.2017 - 30.3.2017.

Javna nabava putem otvorenog postupka

Sanacija nelegalnih odlagališta smeća - mješanog komunalnog otpada u PP Hutovo blato

Datum: 13.4.2017. godine

Back To Top