Skip to content

JAVNI NATJEČAJ

Temeljem članka 12. Zakona o javnim poduzećima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, brojevi: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim  i  drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, brojevi: 12/03, 34/03, 65/13), članka 27. Statuta Javnog poduzeća i Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja, broj: NO 1-2/19 od 04.11.2019. godine, Nadzorni odbor Javnog poduzeća raspisuje:

 JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja J.P. „Park prirode Hutovo blato“ d.o.o. Čapljina

Raspisuje se javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja J.P.  „Park prirode Hutovo blato“  d.o.o. Čapljina, na mandatno razdoblje od 4 godine.

OPIS POZICIJE

 Ravnatelj u sklopu svojih prava i dužnosti obavlja sljedeće poslove:

 • Predlaže osnove poslovne politike;
 • Predlaže program rada, plan razvitka i ostale opće akte Javnog poduzeća;
 • Podnosi izvješće o radu;
 • Podnosi izvješće o rezultatima poslovanja;
 • Izvršava odluke Nadzornog odbora;
 • Odlučuje o prijemu i raspoređivanju djelatnika;
 • Zaključuje ugovore i donosi odluke i rješenja;
 • Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i drugim općim aktima Javnog poduzeća.

Ravnatelj Javnog poduzeća  odgovoran je i za:

 • Uspostavu i ostvarivanje primjerenog unutrašnjeg uređenja ;
 • Učinkovitu organizaciju rada;
 • Kvalitetno ostvarivanje programa zaštite, očuvanja i promicanja Parka prirode i koordiniranje poslova unutar organizacijskih jedinica;
 • Za vođenje poslovne politike, a posebno planiranje rada Javnog poduzeća;
 • Ostvarivanje programa;
 • Praćenje rada;
 • Organiziranje i vođenje Javnog poduzeća

OPĆI UVJETI:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da je stariji od 18. godina;
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat bilo koje disciplinske mjere na bilo kojoj razini u F BiH i u razdoblju od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;
 • da se na njega ne odnosi članak 9. 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
 • da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine F BiH“, brojevi: 12/03 i 34/03, 65/13);
 • da nije član tijela zakonodavne, izvršne, sudbene vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, brojevi: 16/02, 14/03, 12/04, i 63/08) i  Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj: 70/08);
 • da nema privatni financijski interes u poduzeću u kojem se kandidira;
 • da nije pravomoćnom sudskom presudom osuđivan za kazneno djelo iz gospodarskog poslovanja i da mu istom presudom nije zabranjeno obavljanje djelatnosti/aktivnosti za poziciju na koju se kandidira i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak;
 • da nije osoba kojoj je pravomoćnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u instituciji u kojoj se kandidira.

POSEBNI UVJETI:

 • Visoka stručna  sprema  (VII stupanj);
 • Tri godine radnog iskustva na rukovodnim poslovima.

 POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 1. Prijava sa kraćim životopisom;
 2. Uvjerenje o državljanstvu BiH ( ne starije od šest mjeseci);
 3. Dokaz o stručnoj spremi (ovjerena preslika diplome, nostrificirana diploma ukoliko fakultet nije završen u BiH );
 4. Dokaz o radnom iskustvu;
 5. Uvjerenje da nije pravomoćnom sudskom presudom osuđivan za kazneno djelo iz gospodarskog poslovanja i da mu istom presudom nije zabranjeno obavljanje djelatnosti/aktivnosti za poziciju na koju se kandidira (ne starije od 3 mjeseca);
 6. Uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak izdano od nadležnog suda (ne starije od 3 mjeseca);
 7. Ovjerena izjava:
 • da ne podliježe članku 9. 1. Ustava BiH;
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat bilo koje disciplinske mjere na bilo kojoj razini  u F BiH u razdoblju od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;
 • da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH;
 • da nema privatni financijski interes u poduzeću u kojem se kandidira i
 • da nije član tijela zakonodavne, izvršne ili sudbene vlasti, ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, brojevi: 16/02, 14/03, 12/04, i 63/08)  i  Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj: 70/08).

PODNOŠENJE PRIJAVA, RAZMATRANJE I IMENOVANJE

Kandidati koji podnesu blagovremene i potpune prijave bit će pozvani na intervju pred Povjerenstvom za izbor kandidata za ravnatelja  J.P. „Park prirode Hutovo blato“ d.o.o Čapljina. Nominiranje kandidata izvršit će Povjerenstvo za izbor kandidata za ravnatelja, a konačno imenovanje izvršit će Nadzorni odbor.

Natječaj ostaje otvoren  15  dana  od objavljivanja  u  Službenim novinama Federacije  BiH, bit će objavljen na oglasnoj ploči  i  web stranici  Poduzeća, a obavijest o raspisivanju natječaja objavit će se u Večernjem listu BiH.

Prijave s traženom dokumentacijom dostaviti na adresu:

J.P. „Park prirode Hutovo blato“ d.o.o. Čapljina
Karaotok bb  88307  Višići
Bosna i Hercegovina

sa naznakom „Prijava na javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja –  ne otvarati“

Neblagovremene i nepotpune izjave neće se razmatrati.

Broj: NO 1-3/19
Čapljina, 8.11.2019. godine

Back To Top