skip to Main Content

Veliki broj invazivnih biljnih vrsta na području delte rijeke Neretve

Na području delte rijeke Neretve egzistira veliki broj invazivnih stranih vrsta koje ugrožavaju autohtonu floru i vegetaciju, priopćili su iz ekološke udruge „Anguilla“ koja od svibnja do kolovoza 2022 provodi terenska istraživanja ovoga područja, a sve u sklopu projekta “Inventarizacija i kartiranje invazivnih biljnih vrsta delte rijeke Neretve“.

Terenska istraživanja © Ekološke udruge „Anguilla"

„Istraživanja su pokazala izrazito veliku brojnost sljedećih stranih invazivnih vrsta: Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Bidens subalternans DC., Erigeron annuus (L.) Desf., Robinia pseudoacacia L. i Xanthium orientale subsp. italicum (Moretti) Greuter,“, ističe mr.sc. Aldin Boškailo, glavni znanstveni suradnik ekološke udruge „Anguilla“.

Robinia pseudoacacia L © Ekološke udruge „Anguilla"

Delta rijeke Neretve se odlikuje velikim biodiverzitetom, naročito skupinom vaskularnih biljaka. Međutim, s obzirom na dugotrajni pritisak antropogenog faktora sve više se pojavljuju strane vrste, od kojih su pojedine okarakterizirane kao strane invazivne vrste.

„Strane ili alohtone vrste su vrste prisutne u određenom području izvan svog prirodnog areala te su u njega dospjele nenamjernim ili namjernim unošenjem. Ukoliko su reprodukcijski, adaptacijski i migracijski potencijali strane vrste visoki, a naseljavanje ili širenje strane vrste negativno utječe i ugrožava bioraznolikost, zdravlje ljudi ili stvara ekonomsku štetu na području na koje je unesena, tada se takva strana vrsta smatra invazivnom. Globalno gledajući, danas se smatra da strane invazivne vrste uz direktno uništavanje staništa, predstavljaju najveću opasnost za biodiverzitet“ ističe Boškailo.

Bidens subalternans DC © Ekološke udruge „Anguilla"

Projekta “Inventarizacija i kartiranje invazivnih biljnih vrsta delte rijeke Neretve“ sufinancira Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH na osnovu provedenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2021. godinu.  Glavni cilj projekta je georeferenciranje i uspostava baze podataka o invazivnim biljnim vrstama delte rijeke Neretve. Ovim projektom će se dati značajan doprinos provođenju obaveza koje proizilaze iz međunarodnih konvencija, čija je BiH članica (Convention on Biological Diversity, Bernska koncencija, IUCN itd).

Projekat je sufinancirao

Projekt provodi

Back To Top